وظايف مشترک اعضاء هيئت رئيسه:

۱. پيگيري و اجراي بندهاي (الف)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ن)، (ع) و (ف) ماده ۳۷ قانون.

۲. برنامه ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت هاي آن، انجام مقدمات تشکيل کميسيون ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۳. برنامه ريزي در راستاي اجراي سياست هاي کلان اقتصاد مقاومتي با تکيه بر شفافيت و روان سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات رساني به مردم، کاهش هزينه هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و...

۴. شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقاء فعاليت هاي صنفي و تلاش و همکاري جهت رفع اين موانع براي اتحاديه ها.

۵. برنامه ريزي در جهت ارتقاء فعاليت ها و بهبود بهره وري اتحاديه هاي تحت پوشش.

۶. برنامه ريزي، پيگيري و ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي باتوجه به نيازهاي اتحاديه ها.

۷. بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها.

۸. ارائه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب.

۹. شناسايي موانع صدور پروانه کسب و ايجاد پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

۱۰. اعلام نظر نهايي نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه کسب(حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دريافت اعتراض)

۱۱. تهيه و تنظيم دستور جلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کميسيون ها براي بررسي و تحقيق.

۱۲. همکاري و معاضدت با اعضاء اجلاس و کميسيون ها.

۱۳. ساير وظايف و اختيارات پيش بيني شده در قانون و آئين نامه ها.

وظايف و اختيارات اعضاي هيئت رئيسه:

رئيس:

۱. انجام کليه امور اجرايي اتاق و اداره جلسات هيأت رئيسه و اجلاس.

۲. شرکت در جلسات کميسيون نظارت، سازمان ها، ادارات، شوراها و نهادهاي قانوني.

۳. امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴. ارائه گزارش از عملکرد هيأت رئيسه به اجلاس هر ۳ ماه يکبار.

۵. موافقت با مرخصي و مأموريت رؤساي اتحاديه ها و اعضاي هيئت رئيسه.

۶. اخذ موافقت رئيس کميسيون نظارت جهت مرخصي و مأموريت خود.

۷. پيگيري فعاليت هاي توسعه اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و توسعه صادرات.

۸. پيگيري عملکرد برنامه هاي مدون اتاق.

۹. پيگيري ايجاد مراکز پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق.