کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي؛

اين کميسيون براي پيگيري روابط کار، بيمه و ماليات صنوف، شناسايي ناهنجارهاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل مؤثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي موضوع بندهاي (ز) و (ف) ماده ۳ قانون و ارائه راهکارهاي لازم در اين خصوص تشکيل مي شود.