کميسيون امور اقتصادي؛

اين کميسيون براي بررسي و ارائه راهکارهاي لازم جهت تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند (م) ماده ۳۷ قانون، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست هاي تشويقي براي صنوف توليدي، ارتقاء بهره وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه هاي صنفي، حراج ها، فروش فوق العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا تشکيل مي شود.