کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات؛

اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه ها در اجراي قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده ۳۹ قانون تشکيل مي شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي رسد، عملکرد اتحاديه ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت رئيسه به کميسيون نظارت گزارش دهد.