کميسيون حل اختلاف و تشخيص؛

اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في ما بين افراد و اتحاديه هاي صنفي موضوع ماده تبصره ۳ بند(ط) ماده ۳۰ قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه ها، نوع کالاها و خدمات و درجه بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي(الف)، (ج) و (ي) ماده ۳۷ قانون تشکيل مي شود.