کميسيون آموزش و پژوهش؛

اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش، آموزش و مهارت هاي فني و حرفه اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينارها و کنفرانس ها و تهيه آئين نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي(ب) و (ف) ماده ۳۷ قانون، تشکيل مي شود.