کميسيون بودجه و تشکيلات؛

اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي اتحاديه ها و اتاق و همچنين تهيه آئين نامه هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي (ب)، (س)، (ص) و (ق) ماده ۳۷ قانون، و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکيل مي شود.