كميسيون نظارت  بر سازمانهاي صنفي شهرستان مشهد مقدس

( هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي)

از كليه اعضاء داراي پروانه كسب معتبر اتحاديه صنف نقاشان اتومبیل مشهد مقدس دعوت ميگردد شخصا" با  در دست داشتن اصل يا فتوکپی پروانه كسب و یا كارت شناسائي معتبر از ساعت 9 صبح لغايت  13 روز شنبه مورخ  04/09/1402 جهت شركت در انتخابات هيأت مديره وبازرس اتحادیه ، به مسجدالرسول « ص » واقع در کوشش « 27 » - بعد از چهارراه اولسمت راست ، مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد زیر به تعداد پنج نفر اعضاء اصلی هيأت مديره ويك نفربازرس اصلی انتخاب نمايند .

         تعداد اعضاء علی البدل هیأت مدیره دو نفر و بازرس علی البدل نیز یک نفر می باشد .  


( اسامي داوطلبان هيأت مديره اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد مقدس به ترتيب حروف الفبا )

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حمیدرضا ابراهیم زاده

2

مصطفی افشار صفوی

3

محمدرضا روحی

4

نصرت طالبی

5

جواد غیور شعرباف

6

جواد فیروزبخت

7

امیرحسین قائمی کرمانی

8

سیدهوشنگ نقیبی

9

محمد واله

10

عباس یوسفی

 

 

( اسامي داوطلبان بازرس اتحادیه صنف نقاشان اتومبیل مشهد مقدس به ترتيب حروف الفبا )

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حسین باغدار کریم آبادی

2

همایون روشن یزدان آباد

3

جواد یکتای شاهدابه

 

                                                                                                                                 

                                                                               هيأت اجرايي برگزاري  انتخابات اتحاديه هاي صنفي مشهد مقدس