آیین تجلیل از خادمان قرارگاه عملیاتی خدمات سفر شهر مشهد