امام رضا(ع) :كسى كه كسب و تجارت مى ‏كند بايد از دروغ اجتناب كند
آخرین اخبار:
شنبه، 28 مهر ماه، 1397
حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی

 آیین نامه اجرایی ماده 84قانون نظام صنفی : حراج و فروش فوق العاده واحدهای صنفی

ماده یکتعاریف

الفتعریف حراج: در این آیین نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین تر از قیمت خرید یاتمام شده و نازل تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرفتوسعه اولیه فروش کالا – تغییر شغل – تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهایصنفی ، تحت شرایط و ضوابط این آیین نامه انجام می گیرد اطلاق می شود.

بتعریف فروش فوقالعاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل 10 یا 15 درصد پایین تر ازقیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت شرایط و ضوابط اینآیین نامه انجام می گیرد، اطلاق می شود.

ماده 2تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق العاده واحدهایصنفی حداکثر سه نوبت در سال و هر نوبت به مدت یک ماه می باشد.

ماده 3واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق العادهمکلفند کلیه کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق العاده بهفروش رسانند.

تبصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارفواحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یافروش فوق العاده خواهد بود.

ماده 4هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف استمدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برایحراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم وجوداتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید.

الف – فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحدصنفی.

ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمامشده.

ج- فهرست قیمت های متعارف در حال فروش عادی.

د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا درمورد فروش فوق العاده کالا.

هـ - لیست قیمت کالا پس از کسرتخفیف.

اتحادیه ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثرظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج و یا فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیاناقدام نمایند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلامنمایند.

تبصره: عدم پاسخگویی اتحادیه ها و یا مجامعامور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراجیا فروش فوق العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می شود. در این شرایط اگر تخلفاتینسبت به مواد این آیین نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد و مسوولیت آن مستقیما بهعهده آنان خواهد بود.

ماده 5هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده هایخود را حراج و یا فروش فوق العاده نماید موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنفمربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخاولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف رادر مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

ماده 6اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز حراج و یافروش فوق العاده مکلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگانیاستان و در شهرستان ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام نمایند. همچنین به منظوربرخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج می نمایند از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهتحوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 7واحدهای صنفی مجاز نمی باشند که برای جلب مشتری دربارهکالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف علاوهبر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و درصورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج و یا فروش فوق العادهنماید مرتکب تخلف صنفی گردیده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد میگردد.

ماده 9واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج ویا فروش فوق العاده، فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و بهمشتری تسلیمنماید.

بصره – کلیه عناوین فروشهای غیر متعارف واحدهایصنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوقالعاده خواهد بود.

ماده 4هر واحد صنفی قبل از حراج و یا فروش فوق العاده مکلف استمدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برایحراج یا فروش فوق العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم وجوداتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم نماید.

الف – فهرست کلیه کالاهای مورد عرضه در واحدصنفی.

ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت های تمامشده.

ج- فهرست قیمت های متعارف در حال فروش عادی.

د- تعیین درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا درمورد فروش فوق العاده کالا.

هـ - لیست قیمت کالا پس از کسرتخفیف.

اتحادیه ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثرظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج و یا فروش فوق العاده کالا جهت متقاضیاناقدام نمایند و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلامنمایند.

تبصره: عدم پاسخگویی اتحادیه ها و یا مجامعامور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراجیا فروش فوق العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می شود. در این شرایط اگر تخلفاتینسبت به مواد این آیین نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد و مسوولیت آن مستقیما بهعهده آنان خواهد بود.

ماده 5هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده هایخود را حراج و یا فروش فوق العاده نماید موظف است علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه صنفمربوط و در صورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخاولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف رادر مدخل مغازه خود به طوری که در معرض دید همگان باشد نصب نماید.

ماده 6اتحادیه ها و مجامع امور صنفی صادر کننده مجوز حراج و یافروش فوق العاده مکلفند پس از صدورمجوز، مراتب را در استان ها به سازمان بازرگانیاستان و در شهرستان ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام نمایند. همچنین به منظوربرخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق العاده و یا حراج می نمایند از تخفیفهای مالیاتی، اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهتحوزه مالیاتی مربوطه ارسال نمایند.

ماده 7واحدهای صنفی مجاز نمی باشند که برای جلب مشتری دربارهکالاهای مورد حراج یا فروش فوق العاده بر خلاف واقع تبلیغ نمایند. تبلیغ خلاف علاوهبر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق العاده خواهد شد.

ماده 8در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و درصورت عدم وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج و یا فروش فوق العادهنماید مرتکب تخلف صنفی گردیده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد میگردد.

ماده 9واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج ویا فروش فوق العاده، فاکتور فروش و یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیمنماید.

ماده 10واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج و یا فروش فوقالعاده نمی باشند. در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه های صنفی ذیربط موظفند حراج ویا فروش فوق العاده این گونه واحدها را تعطیل نمایند.

ماده 11اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات بهواحدهای صنفی که اقدام به حراج و یا فروش فوق العاده می نمایند، مجازند مبلغی را باتصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت نمایند.

ماده 12سازمان بازرگانی استان ها می توانند در صورت تشخیص وضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیوننظارت تمهیدات لازم بمنظور برگزاری فروش های فوق العاده هماهنگ واحدهای صنفی راحداقل دو بار در سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.

اده 13نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده اتحادیه ها ومجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان ها و در شهرستان هایتابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان می باشد.

ماده 14این آیین نامه شامل 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 19/3/1383 توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب گردیده است.

بازديد : 3565 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : :
static ©
شهدای اصناف مشهد تیتر یک اخبار و رویدادها اطلاعیه بخشنامه اخبار تصویری مالیات کاووش