چارت تشکیلاتی اتاق اصناف مشهد
رئیس : آقای بنانژاد

شماره تلفن مستقیم : 37264451

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 105

نائب رئیس اول: آقای کاشفی

شماره تلفن مستقیم : 37262943

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 107

نائب رئیس دوم : آقای خاوری

شماره تلفن مستقیم : 37264451

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 154

خزانه دار : آقای مخملی

شماره تلفن مستقیم : 37264451

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 106

دبیر : آقای افشاری

شماره تلفن مستقیم : 37267141

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 153

دفتر هیئت رئیسه : خانم توکلی

شماره تلفن مستقیم : 372646451

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 102 و 118

مسئول دفتر هیئت رئیسه : آقای فاطمی

شماره تلفن مستقیم : 37264451

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 103 و 108

مدیریت بازرسی : آقای اصولی

شماره تلفن مستقیم : 37243717

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 133

بازرسی : آقای پرویزی

شماره تلفن مستقیم : 37279949

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 135

بازرسی : آقای تراب پور

شماره تلفن مستقیم : 37278611

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 135

مدیر اجرایی : آقای حیدری

شماره تلفن مستقیم : 37230463

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 138

روابط عمومی : آقای پاکدلیان

شماره تلفن مستقیم : 37230462

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 117

روابط عمومی : خانم امیری محتشم

شماره تلفن مستقیم : 37230462

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 132

روابط عمومی : آقای منتظمی

شماره تلفن مستقیم : 37230462

ویا شماره تلفن 37269970 داخلی 117

واحد اجرائیات : آقای عرفانیان

شماره تلفن مستقیم : 37242855

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 124

امور اجرایی : آقای مولوی

شماره تلفن مستقیم : ****

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 142

مشاور حقوقی :آقایان آوان ، صمدی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 152

مشاور امور مالیاتی : آقای رحمتی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 152

مشاور امور بهداشت : آقای افتخاری

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 152

مدیریت امور اداری : آقای کاشانی

شماره تلفن مستقیم : 7283335

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 121

امور اداری : آقای نخعی

شماره تلفن مستقیم : 37262898

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 137 و 130

امور اداری: آقایان روزبه و منصوری

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 130 و 129

دبیرخانه : خانم ها خدیوی و نجفی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 123 و 126

امور کمیسیونها : آقای مشرفی

شماره تلفن مستقیم : 37242880

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 122

آموزش : خانم کریمی

شماره تلفن مستقیم : 37243719

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 148

آموزش : آقای منفرد و خانم جوان

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 147

مدیریت فن آوری و اطلاعات : خانم لؤ لؤ

شماره تلفن مستقیم : 37234989

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 139

فن آوری و اطلاعات : خانم ممی زاده

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 145

آمار : خانم ماروسی

شماره تلفن مستقیم : 37243718

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 149

آمار : خانم تمیزکار

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 134

امور اتحادیه ها : آقای آیین

شماره تلفن مستقیم : 37282311

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 155

امور اتحادیه ها : آقای منصوری

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 163

امور اتحادیه ها : خانم اشکیانی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 104

امور اتحادیه ها : آقای یعقوبی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 159

امور اتحادیه ها : آقای والی نیا

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 158

توسعه امور تولیدی : آقای زمانیان

شماره تلفن مستقیم : ****

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 144

توسعه امور تولیدی : آقای بهادران

شماره تلفن مستقیم : ****

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 143

مدیریت امور مالی : آقای کاظمی

شماره تلفن مستقیم : 37268209

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 119

امور مالی : خانمها نجفی و شهپری و رزمگر

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 150

حسابرس : آقای ریاضی

شماره تلفن مستقیم : ***

ویا شماره تلفن 37269970داخلی 156