تاریخ : چهارشنبه، 25 بهمن ماه، 1391
موضوع : اطلاعیه

نحوه ثبت اتحادیه های صنفی و اخذ شناسه ملی

سلام علیکم ؛
 با احترام ، تصویر نامه های  شماره1260022/120-25/10/1391 اداره محترم اموراصناف وتشکلهای صنفی و 263197/60-18/10/1391 مرکز محترم اصناف وبازرگانان ایران و  15734/91/9 13/9/1391 شورای محترم اصناف کشور درخصوص نحوه ثبت اتحادیه های صنفی و اخذ شناسه ملی جهت مزید استحضار وبهره برداری واقدام لازم به پیوست تقدیم می گردد.
نظر به اهمیت موضوع ، مستدعی است با عنایت به نسخه اساسنامه ارسالی  ضمیمه سوابق مکاتباتی فوق سریعاً ضمن تکمیل اقدام لازم درجهت ثبت واخذ شناسه ملی معمول  و از نتیجه اقدامات بعمل آمده به همراه اعلام شماره شناسه ملی ماًخوذه این مجمع را مطلع فرمایند .


منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/31/نحوه-ثبت-اتحادیه-های-صنفی-و-اخذ-شناسه-ملی/