تاریخ : يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393
موضوع : اخبار مجمع

انتخابات داخلی اتاق اصناف مشهدانجام شد

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف مشهد با توجه درگذشت مرحوم حاج جعفر معماریان طهرانی ریاست وقت اتاق اصناف مشهد و در رعایت مفاد ماده 14 آئین نامه اجرائی ماده (36) قانون نظام صنفی موضوع با رعایت مفاد ماده 33 قانون مذکور انتخابات داخلی اتاق اصناف مشهد با حضور اعضاء هیئت رئیسه اتاق؛ ریاست کمیسیون 

نظارت و جمعی دیگر از اعضاء کمیسیون نظارت مشهد در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی انجام شد و براساس رأی گیری انجام شده آقایان محمود بنانژاد به عنوان رئیس ، ابوالقاسم کاشفی وحدتی به عنوان نائب رئیس اول، آقای خاوری نائب رئیس دوم، آقای هادی مخملی به عنوان خزانه دار و عبدا... افشاری صالح به عنوان دبیر اتاق تعیین سمت گردیدند.

 

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد
منبع این مقاله : :پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
آدرس این مطلب : http://www.asnaf-mhd.ir/2199/انتخابات-داخلی-اتاق-اصناف-مشهدانجام-شد/