پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس
یادداشت: جایگاه سرمایه اجتماعی در جامعه صنفی

تاریخ : شنبه، 9 آذر ماه، 1398   موضوع : اخبار مجمع

در هرجامعه ای سرمایه های مختلفی اعم از سرمایه های طبیعی، انسانی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد که به جرأت می توان گفت سرمایه ی اجتماعی است که، حرکت به سوی رشد و توسعه شتابان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... را امکانپذیر می سازد.

به طور کلی سرمایه ی طبیعی، طبیعت و محیط زیست، سرمایه ی انسانی، افراد مختلف با آگاهیها و توانمندیهای مختلف، سرمایه ی اقتصادی مال و اموال و داراییها را شامل می شود، اما سرمایه ی اجتماعی یکی از عناصر مهم و تأثیر گذار هر جامعه است که هماهنگی و همکاری را در آن جامعه ، تسهیل نموده، زمینه رشد و ارتقاء جامعه را فراهم می نماید.

بسیاری از سازمان ها و جوامع انسانی ، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند ، اما هیچ مجموعه انسانی ، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد . اگر سرمایه ی اجتماعی نباشد، هیچیک از سرمایه های دیگر امکان حضور و بقاء نخواهند داشت و بدون سرمایه اجتماعی ، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد،

بنابراین اگر ملتها را قاعده هرم و دولتها و حکمرانان را به عنوان رئوس هرم در نظر بگیریم ، از کنارهم قرار دادن آنها با برقراری یک ارتباط دوسویه و مثبت می توان به سرمایه های اجتماعی مطلوب دست یافت.

اما نکته ی سوال برانگیز اینست که چرا، اگر سرمایه ی اجتماعی وجود نداشته باشد، دیگر سرمایه ها از بین خواهند رفت؟ اگر اعتقاد به ارتباط متقابل و تنگاتنگ در بین افراد یک جامعه حکمفرما نباشد و هرکسی تنها سود و زیان خود را در نظر داشته و حقی برای دیگران قائل نشود، با ایجاد فاصله های بین فردی، سرمایه های اجتماعی نیز تضعیف و به هدرخواهد رفت، درنتیجه وقتی سرمایه ی اجتماعی نباشد، زمینه ای برای رشد و تقویت سایر سرمایه ها مهیا نخواهد شد.

اما در حوزه اصناف اولین گام در راستای ایجاد سرمایه ی اجتماعی مطلوب اینست که در بین افراد صنفی، آگاهی و اشراف نسبی به چارچوب قانون نظام صنفی، ایجاد شده و اعتماد ، صداقت ، همدردی ، دوستی ، همبستگی ، فداکاری، مشارکت در امور مختلف و ... دربین آنها افزایش یافته و با ایجاد یک ارتباط تنگاتنگ بین آنها باعث تقویت و ارتقاء سطح آگاهیهای این سرمایه های اجتماعی شده ، زمینه ساز سرمایه های دیگری همچون اقتصادی و فرهنگی در جوامع صنفی باشیم.

در حوزه ی جامعه ی صنفی اعضاء هیئت مدیره که توسط اعضاء صنفی انتخاب می شوند، باید ارتباط، وفاق و نزدیکی را با اعضاء اتحادیه ایجاد نمایند، جای تأسف است که گاهی مشاهده می شود، پس از انتخابات، فرد انتخاب شده از جمعیت رأی دهنده فاصله می گیرد و یا انتخاب کننده ها چون با قوانین و محدودیتهای آن آشنایی ندارند، پس از انتخاب شدن توقع حل تمام مشکلات و مطالبات پیش روی خود را دارند، لذا به تدریج از بدنه ی صنفی خود فاصله گرفته و رو به تضعیف می روند. نباید فراموش کرد که ما در جامعه ی صنفی مانند یک جورچین کنار هم قرار گرفته ایم و می توانیم کامل شده و یک صنف خوب، کارخوب و شهر خوب را شکل دهیم که مطمئناً همه مردم از این موضوع منتفع خواهند شد.

بنابراین اگر تعامل و وفاق بین افراد جامعه حاکم نشود، رشد سرمایه های انسانی که در ارتقاء سطح جامعه مؤثر است، متوقف خواهد شد .

روابط عمومی اتاق اصناف مشهد

منبع این مقاله : پرتال جامع اتاق اصناف مشهد مقدس

http://www.asnaf-mhd.ir/

آدرس این مقاله :
http://www.asnaf-mhd.ir/7091/یادداشت:-جایگاه-سرمایه-اجتماعی-در-جامعه-صنفی/