او با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع معافیت‌‌‌ نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق‌‌‌های قانونی نرخ صفر یا هرگونه معافیت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر ارائه کنند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مؤدیان می‌توانند با ارائه اظهارنامه شفاف از فرصت پذیرش خوداظهاری مالیاتی برخوردار شوند، افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات حساب‌‌‌های بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود در پایگاه‌های سازمان اجرا کند. او تصریح کرد: عدم‌تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیت‌‌‌‌های مالیاتی و جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل‌بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می‌شود. رسانه مالیاتی ایران